Saltar apartados

màster

Màster interuniversitari en: Història i identitats en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX)

Títol de l'Espai Europeu d'Educació Superior

 

Organitzen:

 • Universitat d'Alacant.
 • Universitat de Barcelona
 • Universitat de València
 • Universitat Jaume I de Castelló

Presentació

Entre els segles XV i XIX el Mediterrani va experimentar una profunda transformació que va definir un nou marc de relacions polítiques i econòmiques i de renovats horitzons culturals. L'estudi d'aquests processos, d'innegable atractiu intrínsec, és clau per a comprendre el nostre món i, en particular, els problemes als quals s'enfronta la construcció de la Unió Europea, com els límits de la sobirania, l'harmonització de diferents tradicions culturals i la cerca d'una base ideològica comuna que respecte les identitats dels seus components.

El màster s'imparteix per les Universitats de València, Barcelona, Alacant i Jaume I de Castelló, encara que es cursa íntegrament en la Universitat on es formalitza la matrícula. No obstant açò, en cada Universitat una part de les assignatures s'imparteix per professorat de les altres universitats participants. Així mateix, la docència de diverses de les assignatures optatives és en línia, de manera que es pot escollir entre l'oferta de les quatre universitats.

 

Objectius generals

Aquest màster té per objectiu formar especialistes en l'evolució històrica i en la configuració de les identitats del Mediterrani Occidental en l'Edat Moderna. Proporciona un complet panorama del període i les competències per a aprofundir en la seua anàlisi i plantejar projectes de recerca. Així mateix ofereix perspectives per a la comprensió històrica dels desafiaments als quals s'enfronta avui el Mediterrani. Per a açò, els problemes estudiats s'analitzen des de diverses perspectives, amb atenció a diferents enfocaments historiogràfics i a les fonts.

 

Organització del màster

El màster consta de 60 crèdits ECTS. S'estructura en tres mòduls:

 • Bàsic (30 crèdits). S'organitza en dues matèries de, respectivament, dues i quatre assignatures obligatòries de 5 crèdits. Aporta coneixements generals teòrics i pràctics.
 • Complementari (15 crèdits). Format per dues matèries (Territori i Societat), que fan referència a la metodologia i a les últimes recerques, i es componen d'assignatures optatives de 5 crèdits, de les quals cal cursar-ne tres, triades entre les oferides anualment.
 • Treball fi de màster (15 crèdits). Treball de recerca original sobre fonts documentals i bibliogràfiques.

Pla d'Estudis

 1. Mòdul bàsic: 30 crèdits. 1r semestre.

Matèria: Introducció a la recerca

-Historiadors i historiografia del Mediterrani Occidental en l'Edat Moderna.

-Fonts, Paleografia i iniciació al treball de l'historiador.

Matèria: Fonaments històrics del Mediterrani Occidental en l'Edat Moderna

-Institucions polítiques i poders territorials.

-Activitats productives i xarxes mercantils en el Mediterrani Occidental.

-Religions i circulació cultural.

-Jerarquies i dinàmica social.

  2. Mòdul complementari: 15 crèdits. 2n semestre.

      Matèria: Territori

      -El Mar Mediterrani: un espai d'intercanvis.*

      -Identitats territorials i nacionals en el Mediterrani Occidental.*

      -Paisatge històric, risc i medi natural.

      -El món rural.*

      -La ciutat mediterrània.*

      Matèria: Societat

      -Sistemes de poder i pensament polític.*

      -Guerra i societat.*

      -Espiritualitat, ortodòxia i control de les consciències.*

      -Minories, dissidències i rebel·lies.*

      -Creació i transmissió dels sabers.*

      -Femení/masculí: identitats, relacions, funcions.

   3. Treball fi de màster: 15 crèdits.

  * Sense docència

Dirigit a:

 • Graduats/ades i Llicenciats/ades en Història i en altres títols d'Humanitats i Ciències Socials que vulguen adquirir una formació especialitzada en Història Moderna i, si escau, accedir als estudis de Doctorat.
 • Professorat d'Ensenyament Secundari i Batxillerat que desitgen actualitzar els seus coneixements sobre el període.
 • Professionals que desitgen comprendre millor les arrels històriques dels problemes del nostre temps.

 

Criteris d'admissió

La Comissió Acadèmica del Màster decidirà l'admissió dels estudiants  preinscrits en el màster aplicant el següent barem:

-60%: currículum vitae (l'alumnat serà seleccionat segons el seu expedient acadèmic i en la seua valoració es tindrà especialment en compte haver cursat matèries relacionades amb el contingut del màster).

-40%: valoració, per la comissió esmentada, dels motius i objectius formatius que han portat a sol·licitar l'admissió en el màster, en relació amb el seu currículum acadèmic o trajectòria professional, expressats en una memòria escrita.

 Aquesta memòria ha d'articular-se en dos apartats:

1.- Motius d'elecció del màster en relació amb el curriculum presentat (justificació de prioritat respecte a altres masters; justificació de les matèries cursades en la titulació d'ingrés en relació amb l'orientació del màster; justificació de l'exercici professional amb el màster que se sol·licita…). Fins a un 30 % de la valoració total reservada a la Memòria.           

2.- Objectius formatius que es pretenen aconseguir:                                  

· Formació per a la recerca (en aquest cas indicar tema o temes d'especial interès).

· Formació contínua per a l'activitat professional.

· Altres objectius de formació.

Fins a un 70 % de la valoració total reservada a la Memòria.

 

 La formació prèvia més adequada és la que proporcionen els estudis de Grau en Història, Història i Patrimoni i Humanitats: Estudis Interculturals i uns altres en què la Història Moderna tinga una presència notable en el pla d'estudis. Igual consideració tenen els llicenciats/ades en Humanitats, en Història, en Geografia i Història (secció d'Història) i en Filosofia i Lletres (secció d'Història) dels plans anteriors a la implantació dels estudis de Grau.

Per als titulats/ades d'altres estudis, la Comissió Acadèmica del màster, després d'analitzar el curriculum del candidat/a (incloent-hi si escau la realització d'una entrevista personal), determinarà els complements formatius que haurà de superar amb caràcter previ.

Així mateix, i d'acord amb el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions d'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles es reservarà un 5 per cent de les places disponibles per a estudiants que tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, així com per a estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat, que durant la seua escolarització anterior hagen necessitat recursos i suports per a la seua plena normalització educativa.

 Accés i matrícula

 - Informació general  en el següent enllaç

 Informació i contacte

Departament d'Història Medieval, Història Moderna i Ciències i Tècniques Historiogràfiques

Correu electrònic: dhmmo@ua.es

Telèfon: 965903443

http://dhmmo.ua.es/es/master.html

 

 

 

Departament d'Història Medieval, Història Moderna i Ciències i Tècniques Historiogràfiques


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3443

Fax: (+34) 96 590 3443

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464